Oktatási egységeink

A DRHE oktatási, tudományos kutatási egységei: intézetek, tanszékek, kutatóintézetek, doktori iskolák.

Az intézet több tanszék, illetve tanszékek és egyéb oktatási, tudományos kutatási egységek oktatási tevékenységét koordináló szervezeti egység. Az intézet működésének alapelve a hozzá tartozó tanszékek szakmai autonómiája és tevékenységüket erősítő együttműködése.

A DRHE-n az alábbi intézetek működnek:

  • Teológiai Intézet: feladata az osztatlan teológia szak, a teológia szak – lelkész szakirány, valamint a teológia minor szak felügyelete és működtetése, a katechéta–lelkipásztori munkatárs alapszak (BA), a hittanár–nevelő mesterszak (MA), a pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak (MA) felügyelete és működtetése,
  • Kölcsey Ferenc Tanítóképzési Intézet: feladata a tanító alapszak (BA) és műveltségterületei, valamint az ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés (FSZ) felügyelete és működtetése, a kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) és szakirányai, az informatikus könyvtáros alapszak (BA) és szakirányai, valamint az intézményi kommunikátor, sportkommunikátor, sajtótechnikus felsőfokú szakképzés (FSZ) felügyelete és működtetése.

A tanszék olyan oktatási, tudományos kutatási egység, amely az adott tudományterületen belül felelős az oktatás menetéért, biztosítja a félévenkénti szükséges tanegység-kínálatot, felelős az oktatás szakmai színvonaláért, a vizsgakövetelményekért és azok érvényesítéséért; továbbá gondoskodik szakdolgozati témák meghirdetéséről és elfogadásáról, illetve a szakdolgozatok elbírálásáról. Véleményt ad a szakterületébe vágó, más intézményben hallgatott tanegységek beszámításáról.

A Doktori Iskola a DRHE olyan – különböző egységeket is átfogó – oktatási, tudományos kutatási egysége, amelyben a doktori fokozat megszerzésére készülő doktoranduszok szervezett képzése folyik.

A Felnőttképzési Központ a DRHE oktatási szolgáltató szervezeti egységeként végzi a különböző felnőttképzések – az OKJ-s képzések, tanfolyami képzések, pedagógus továbbképzések, szakirányú továbbképzési szakok – előkészítését, szervezését és lebonyolítását, a képzések nyilvántartási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatainak ellátását.

A Kölcsey Ferenc Gyakorló Általános Iskola feladata a 8 évfolyamos általános iskolai képzés, s ezen belül – az iskola alapító okiratában meghatározottak alapján – sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása az állami és egyházi közoktatási törvényekben előírtak szerint, valamint a DRHE hallgatói számára a gyakorlati képzés feltételeinek biztosítása, a tanítói hivatásra való felkészítés segítése.