Minőségbiztosítás

Egyetemünk a felsőoktatási minőségbiztosítási rendszer tudatos alkalmazásával olyan összehangolt vezetési és szabályozási tevékenységeket folytat, amely működésünkben a minőséget helyezi középpontba. A minőségbiztosítási rendszer a minőség szempontjaira épülő intézményvezetési és -szabályozási rendszer, mely magában foglalja a küldetés, jövőkép, minőségpolitika, a stratégiai célrendszer meghatározását, a minőségbiztosítást és a minőségfejlesztést, valamint a megvalósítás tapasztalatainak visszacsatolását és a stratégiai célok módosítását.
A minőségbiztosítási rendszer az Egyetem minőségközpontú működésének kialakítását célozza, ezért az intézményi működés szinte valamennyi területéhez kapcsolódik.
A minőségbiztosítási rendszer intézményvezetői eszköz, mely szolgálja az Egyetemen az előírásoknak, normáknak, különböző működési kereteknek, az azonosított céljainknak és az érdekeltek igényeinek, elvárásainak való megfelelést.
Egyetemünk számára a minőség alapvető szervezeti stratégia, amelynek alapján született szolgáltatások teljességgel kielégítik mind a belső, mind a külső érintetteket azzal, hogy megfelelnek kimondott és kimondatlan elvárásaiknak.
Az intézmény és vezetőségének a minőség és kiválóság melletti elkötelezettségét bizonyítja az elfogadott minőségpolitika, minőségfejlesztési program, a megalkotott minőségbiztosítási szabályzat, a kimunkálás alatt álló intézményfejlesztési terv és az intézményi integráció lezáródását követő jelentős erőfeszítések, melyekkel egy komplett, az integrációval előállt helyzetre is alkalmazható minőségbiztosítási rendszer megteremtésén munkálkodik.
 
A Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottság minőségbiztosítási feladatai
A Minőségbiztosítási és Értékelési Bizottság (a továbbiakban: MÉB) a Szenátus állandó bizottsága, összetételét a DRHE SzMSz-e a 21. § (7) bekezdésében rögzíti.
A MÉB feladata a rektor minőségbiztosítási feladatainak támogatása, tanácsadás, döntés-előkészítés, véleményezés, ellenőrzés, javaslattétel, különösen is
 1. közreműködik a DRHE küldetésnyilatkozatának, jövőképének, minőségpolitikájának, minőségfejlesztési programjának, intézményfejlesztési tervének kidolgozásában,
 2. az a) pontban megnevezett minőségbiztosítási dokumentumokat a szenátusi elfogadása előtt előzetesen véleményezi, megvalósulásukat nyomon követi,
 3. a minőségbiztosítási programban, az intézményfejlesztési tervben, valamint a minőségfejlesztési jelentésekben kitűzött minőségbiztosítási és fejlesztési célok elérését értékeli, színvonalát ellenőrzi, a minőség tökéletesítésére vonatkozólag javaslatokat dolgoz ki,
 4. véleményezi a képzések programjára és indítására vonatkozó javaslatokat,
 5. évente minőségfejlesztési jelentést készít,
 6. ellátja a hallgatói és alkalmazotti elégedettség-mérésekkel kapcsolatos elemző és értékelő feladatokat,
 7. a DRHE minőségpolitikai és oktatói követelményrendszerének érvényesítésével előzetesen véleményezi az oktatói munkakörre pályázó személyek, illetve oktatói munkakörben dolgozó személyek alkalmasságát az oktatói pályázatok elbírálása, az oktatói kinevezések meghosszabbítása, valamint folyamatos alkalmazás feltételeinek teljesülése tárgyában a DRHE SzMSz-ének 60. §-ában rögzített esetekben és keretek között,
 8. felméri a kisegítő és kiegészítő tevékenységeket végző szervezeti egységek munkájával kapcsolatos hallgatói és alkalmazotti elégedettségeket,
 9. kivizsgálja a képzési és a kutatás-fejlesztési tevékenység minőségével kapcsolatos esetleges panaszokat,
 10. a minőségügyi referenssel együtt kidolgozza a felmérő kérdőívek, a rektorral és a minőségügyi referenssel együtt pedig a tanszéki jelentés mintáját,
 11. ellát minden egyéb feladatot, melyet számára jelen szabályzat meghatároz.
 
A MÉB a DRHE által kitűzött minőségbiztosítási célok teljesülését minőségügyi belső átvizsgálás (belső audit) formájában, jelen szabályzat V. fejezetében nevesített eszközök, módszerek alkalmazásával és eljárások lefolytatásával ellenőrzi.
A MÉB tagjainak, de különösen is elnökének joga
 1.  a képzési-kutatási dokumentumok, feladattervek, zárójelentések tanulmányozása,
 2. a rektor utasítására az órák, foglalkozások, munkahelyek látogatására,
 3. a rektor eseti megbízása alapján a DRHE képviselete a hazai és nemzetközi minőségügyi fórumokon, értekezleteken, megbeszéléseken,
 4. jelzés megtétele a rektor felé, amennyiben a képzés vagy a kutatási-fejlesztési tevékenység minőségét súlyosan veszélyeztető körülmény vagy emberi mulasztás jut a tudomására.
A minőségügyi referens minőségbiztosítási feladatai
A minőségfejlesztési program és minőségbiztosítási rendszer kialakításában és folyamatos működtetésében a rektor és a MÉB munkáját minőségügyi referens segíti. A minőségügyi referensnek minőségirányítási szakember vagy minőségirányítási megbízott bizonyítvánnyal kell rendelkeznie.
A minőségügyi referenst a Szenátus választja és a rektor bízza meg. A megbízás 3 évre, a rektori megbízással azonos időtartamra szól, megbízatása azonban megszakítás nélkül több alkalommal meghosszabbítható. A minőségügyi referensnek a DRHE alkalmazottjának kell lennie.
A minőségügyi referens minőségbiztosítási feladatai:
 1. figyelemmel kíséri a felsőoktatás minőségfejlesztésének irányát, a minőségbiztosítással kapcsolatos jogszabályokat, ajánlásokat, és szükség szerint kezdeményezi a MÉB-nél a DRHE vonatkozó szabályzatainak és egyéb dokumentumainak módosítását, 
 2. ellátja az elégedettség-mérésekkel és C-SWOT analízisekkel kapcsolatos előkészítő és lebonyolító, az eredmények összesítésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat,
 3. a rektor eseti megbízása alapján képviseli a DRHE-t a hazai és nemzetközi minőségügyi fórumokon, értekezleteken, megbeszéléseken,
 4. adminisztrációs feladatokban támogatja a MÉB munkáját,
 5. összeállítja és gondozza a DRHE Minőségbiztosítási kézikönyvét
 6. kidolgozza a felmérő kérdőívek mintáját a MÉB-bel, valamint a tanszéki jelentés mintáját a rektorral és a MÉB-bel együtt,
 7. ellát minden egyéb feladatot, melyet számára jelen szabályzat meghatároz.